• slidebg3
  ตรวจสอบรับรองไฟฟ้า,อาคาร,พลังงาน
  Auditor Engineer
 • slidebg4
  ตรวจสอบรับรองจัดการพลังงาน
  Energy Auditor
 • slidebg1
  ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
  Electrical System
 • slidebg2
  ออกแบบ ติดตั้ง ระบบท่อ & ระบบสุขาภิบาล
  Pipe & Sanitary Systems

ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)

ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบดาต้าเซนเตอร์, ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล, ในอาคาร, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
โดยวุฒิวิศวกรไฟฟ้า

บริการตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง

1.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรมตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ของกระทรวงแรงงาน รับรองโดยวุฒิวิศวกร/สามัญวิศวกร

2.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองโดยวุฒิวิศวกร/สามัญวิศวกร

3.มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการตรวจสอบ,สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, National Fire Protection Association , OSHA Standards 29 CFR 1910,
EIT Standard 022011-14

ตรวจสอบรับรองจัดการพลังงาน
(Energy Auditor)

1. ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน ตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

2. เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงาน ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ.2535

3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามข้อกำหนดของพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

4.ตรวจสอบรับรองโดยผู้ชำนาญการจัดการพลังงาน
(วุฒิวิศวกรไฟฟ้า),ผู้ช่วยผู้ชำนาญการจัดการพลังงาน

Our - SERVICES

บริการตรวจ และออกใบรับรอง ระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง

บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี THERMOGRAPHIC และ PREVENTIVE MAINTENANCE โดยวุฒิวิศวกร/สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การนิคมอุตสาหกรรม

บริการคำนวณ ออกแบบแผ่นป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย (Arc Flash)

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กระทรวงแรงงาน

บริการตรวจสอบ อาคารควบคุม ตามกฎหมาย

กำหนดให้อาคารดังต่อไปนี้เข้าข่ายต้องจัดให้มีการตรวจสอบ มี 9 ประเภท ได้แก่
อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/อาคารชุมนุมคน/โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร/โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป/อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป/โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป/ป้ายสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป/สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง ฐานรองรับเครื่องจักรต่างๆ ระบบท่อและระบบดับเพลิง/ป้องกันอัคคีภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวิศวกรโยธา,เครื่องกลและสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเช่น

ต่ออายุโรงงาน / แบบติดตั้งเครื่องจักรงานประมูลต่าง /ควบคุมงานก่อสร้าง / บัญชีเครื่องจักร / แบบแปลนระบบไฟฟ้า /แบบแปลนระบบกำจัดมลพิษ สิ่งแวดล้อม/ งานตรวจสอบทางวิศวกรรม

บริการตรวจ และออกใบรับรอง เครน, ลิฟท์, ปั่นจั่น , รถฟอร์คลิฟท์ (แก๊ส) ตามกฎกระทรวง

บริการตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองความปลอดภัย รถฟอร์คลิฟท์ (แก๊ส),เครน, ลิฟท์, ปั่นจั่น โดยวิศวกรเครื่องกล (วุฒิ/สามัญ) ตามระเบียบของ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การนิคมอุตสาหกรรม

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และออกใบรับรอง แก้ไขปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยวุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค

บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อและระบบดับเพลิง/ป้องกันอัคคีภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวิศวกรเครื่องกลและสิ่งแวดล้อม

บริการงานเปลี่ยนและปรับปรุงระบบท่อในอาคารสูง/โรงงานอุตสาหกรรม

บริการงานเปลี่ยนและปรับปรุงระบบทุกชนิด ท่อเหล็ก,ท่อทองแดง, ท่อ PVC ,PE, PPR,PB, โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง

บริการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

บริการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยผู้ชำนาญและผู้ช่วยผู้ชำนาญการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด

บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากรับออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา งานปรับปรุงระบบอาคารสูง /อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงงานหลังน้ำท่วม ติดตั้งหม้อแปลง ระบบบำบัดน้ำเสีย กว่า 23 ปี ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถด้านการออกแบบและการติดตั้ง รวมทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ. ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน/ผู้อยู่อาศัย โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานวิศกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรสิ่งแวดล้อม , วิศวกรเคมี

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) บุคคลธรรมดา
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก แล้วแต่กรณี
(ค) ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
(ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

(2) นิติบุคคล
(ก) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทย และมีผู้เป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการทั้งหมด
(ข)ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกแล้วแต่ กรณี
(ค) สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
(ง) สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารตำแหน่งอื่น ที่มีหน้าที่ ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจสอบดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตามแบบ รต. 1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อชีวิต ร่างการ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548

กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548

กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548

กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550

กกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. ๒๕๕๔

บทกำหนดโทษ

ไม่แก้ไขตัวอาคารหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง (มาตรา 65 จัตวา)
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ปรับเป็นรายวันๆ ละ ไม่เกิน 5,000 บาท

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับเป็นรายวันๆ ละไม่เกิน 10,000 บาท

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอาคาร

คำถามที่เจ้าของอาคารมักสงสัยว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรวจสอบสภาพอาคาร? กฎหมายบังคับเกินความจำเป็นหรือไม่? เราคงจะต้องมาพิจารณาถึงที่มาที่ไปของการออกกฎหมาย และแนวความคิด และวัตถุประสงค์ของกฎหมายกันก่อนเนื่องจากอาคารจะมีโครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน เช่น "ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา" ฯลฯ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้ เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งในการใช้อาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว แม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้อง ทำการตรวจสอบสภาพอาคารและบำรุงรักษา แต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารควรจะดำเนินการอยู่แล้ว มีหลายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคาร โดยเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีคนเข้าไปใช้สอยเป็นจำนวนมากแม้จะมีเหตุที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างของอาคารเกิดการวิบัติขึ้นแล้ว และอันตรายร้ายแรงถึงขั้นอาคารถล่มหากไม่ได้รับการแก้ไข ในปัจจุบันนี้มีหลายอาคารที่คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้อาคาร โดยจัดให้มีการบำรุง รักษาโครงสร้างและระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออยู่แล้ว ถึงกระนั้นการตรวจสอบสภาพอาคารก็ยังมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นระบบการตรวจทานมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการดูแลบำรุงรักษาอาคารโดยผู้ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่สาม (3rd Party) /นนกรุ๊ป -- 02-467-1298